LIETUVOS HOMEOPATŲ ASOCIACIJOS (LHA) ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos homeopatų asociacija (toliau vadinama LHA) - tai savanoriška ir nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus, farmacininkus bei kitų profesijų atstovus, naudojančius homeopatinį gydymo metodą, gaminančius bei tiriančius homeopatinius vaistus.

1.2. LHA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais galiojančiais jstatymais bei šiais įstatais.

1.3. LHA yra juridinis asmuo, turi savo apvalų anspaudą su asociacijos pavadinimu, sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, savarankišką balansą, savo simboliką, tinklapį ir teisę leidybinei veiklai (jstatymo numatyta tvarka).

1.4. LHA neatsako savo turtu už valstybės įsipareigojimus, o valstybė neatsako už asociacijos įsipareigojimus.

1.5. Oficiali LHA būstinė yra Kaune - LSMU Medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, Raguvos 10a, Kaunas.

2. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS BŪDAI

2.1. LHA steigiama, siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes salygas savarankiškai vystyti ir plėtoti mokslinę - eksperimentinę, metodinę - praktinę, informacinę bei propagandinę veiklą homeopatijos srityje.

2.2. LHA gali būti kitų tarptautinių panašaus profilio asociacijų, sąjungų, organizacijų nare.

2.3. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti LHA:

2.3.1. dalyvauja ruošiant homeopatijos norminius dokumentus ir terminiją Lietuvos Respublikoje;
2.3.2. teikia savo nariams konsultacijas ir paslaugas visais su homeopatija susijusiais klausimais;
2.3.3. nustatyta tvarka atstovauja LHA narių interesus Lietuvos respublikos ir tarptautinėse organizacijose;
2.3.4. tarpininkauja gaunant leidimus (licencijas) gydymui ir kitai licencijuojamai veiklai;
2.3.5. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas homeopatijos vystymo klausimais;
2.3.6. organizuoja seminarus, kursus, simpoziumus ir konferencijas;
2.3.7. ruošia ir platina metodinę medžiagą, kitus leidinius homeopatijos klausimais;
2.3.8. išlaiko ir administruoja LHA tinklapį www.homeopatuasociacija.lt ;
2.3.9. bendradarbiauja su Lietuvos respublikos, tarptautinėmis ir užsienio šalių panašaus profilio organizacijomis, leidyklomis, sveikatingumo mokyklomis ir pan.;
2.3.10. stebi iš užsienio atvykstančių gydytojų, paskaitininkų, vaistų pardavėjų veiklą bei teikia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl jų veiklos reglamentacijos;
2.3.11. steigia:

2.3.11.1. mokslinius, moksliniuspraktinius ir diagnostikos bei reabilitacijos kabinetus, centrus ir pan. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos bei Mokslo ir studijų įstatymų nustatyta tvarka,
2.3.11.2. specializuotas bibliotekas rinkti ir kaupti informacijai,
2.3.11.3. specializuotas homeopatines vaistines (įstatymo nustatyta tvarka),
2.3.11.4. pašalpos, premijavimo ir stipendijų fondus,
2.3.11.5. organizuoja asociacijos nariams pažintines ekskursijas bei poilsiavimą.

3. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. LHA sudaro nariai, garbės nariai ir rėmėjai.

3.2. LHA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai gydytojai, tarmacininkai bei kitų profesijų atstovai, pripažįstantys LHA įstatus, dalyvaujantys LHA veikloje ir mokantys nario mokestį.

3.3. Narius priima LHA taryba, gavusi asmens, norinčio įstoti į LHA, raštišką pareiškimą ir sumokėjus stojamajį mokestį (10,00 €).

3.4. LHA nariai moka ne mažiau 10,00 € dydžio metinį mokestį.

3.5. Garbės nariais gali būti renkami homeopatijai nusipelnę Lietuvos ir kitų šalių piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos ir tautybės. Garbės narius renka suvažiavimas balsų dauguma LHA tarybai pasiūlius. Garbės nariai atleidžiami nuo stojamojo ir nario mokesčių.

3.6. LHA rėmėiais gali būti visi fiziniai bei juridiniai asmenys, materialiai ir/ar moraliai remiantys asociaciją bei jos veiklą.

3.7. LHA nariai gauna atitinkamos formos nario pažymėjimus.

3.8. LHA narių teisės:

3.8.1. Dalyvauti ir balsuoti LHA narių susirinkime;

3.8.1.1. Gauti informaciją apie LHA veiklą.
3.8.1.2. Turėti teisę naudotis LHA biblioteka ir kita informacine medžiaga.
3.8.1.3. Gauti prieigą prie LHA tinklapio, naujienų grupių, videokonferencijų.
3.8.1.4. LHA palaikymą ginant teises ir sprendžiant konfliktus,

3.8.2. Skelbti savo darbus LHA tinklapyje,
3.8.3. Gavus LHA tarybos įgaliojimą - atstovauti LHA kitose žiniasklaidos priemonėse, konferencijose, seminaruose ir mokyklose.
3.8.4. teikti LHA tarybai pasiūlymus jos kompetencijoje esančiais klausimais, dalyvauti juos svarstant posėdžiuose, susirinkimuose;
3.8.5. Tik LHA nariai ir garbės gali būti renkami į LHA valdymo organus.

3.9. LHA narių pareigos:

3.9.1. visi nariai turi laikytis LHA įstatų ir dalyvauti LHA veikloje,
3.9.2. nustatyta tvarka mokėti nario mokestį (žiūr. 3.4 p.).
3.9.3. vykdyti LHA sprendimus;

3.10. Narystė LHA sustabdoma:

3.10.1. paties LHA nario raštišku prašymu,
3.10.2. LHA tarybai pripažinus nario veiklą neatitinkančią LHA įstatų.
3.10.3. nesumokėjus nario mokesčio už vienerius kalendorinius metus,

3.11. LHA narys gali būti pašalintas iš asociacijos

3.11.1 nesumokėjus nario mokesčio už dvejus kalendorinius metus
3.11.2 už grubius nusižengimus LHA įstatams ar etikos principams.
3.11.3 Sprendimą apie nario pašalinimą priima LHA taryba ⅔ tarybos narių balsų dauguma.

4. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4.1. Asociacijos reikalus tvarko ir valdo:

4.1.1. narių suvažiavimas.
4.1.2. LHA taryba.

4.2. LHA narių suvažiavimas.

4.2.1. Suvažiavimas yra aukščiausias LHA organas.
4.2.2. eilinis asociacijos atstovų suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per 3 metus. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 50+1% narių, mokančių nario mokestį.
4.2.3. Suvažiavimo darbotvarkė:

4.2.3.1. išklausomos ir aptariamos LHA Prezidento, sekretoriaus, iždininko ataskaitos.
4.2.3.2. išklausomos ir aptariamos narių nuomonės apie LHA veiklą.
4.2.3.3. numatomos tolesnės LHA veiklos kryptys.
4.2.3.4. svarstomi homeopatiją reglamentuojančių norminių aktų ir terminijos projektai.
4.2.3.5. renkamas LHA prezidentas, taryba, sekretorius, iždininkas.
4.2.3.6. renkami Garbės nariai.
4.2.3.7. sprendžiami skundai dėl pašalinimo iš LHA,
4.2.3.8. nustatomas nario mokestis, jo mokėjimo tvarka,
4.2.3.9. priimami, keičiami arba papildomi LHA įstatai,
4.2.3.10. teikiamos rekomendacijos dėl veikiančių kursų, sveikatinimo mokyklų ir mokslinių-praktinių centrų programų tobulinimo.
4.2.3.11. Suvažiavimas turi teisę likviduoti LHA ⅔ narių balsų dauguma.

4.2.4. Sprendimai suvažiavime priimami paprasta balsų dauguma atviru ir/arba slaptu balsavimu;
4.2.5. Neeilinį suvažiavimą gali sušaukti LHA prezidentas arba taryba ⅔ tarybos narių balsų.;

4.3. Asociacijos taryba.

4.3.1. LHA taryba renkama.
4.3.2. LHA tarybą sudaro 10 narių:

4.3.2.1. LHA prezidentas,
4.3.2.2. LHA suvažiavime išrinkti 9 nariai,
4.3.2.3. sekretorius (be balsavimo teisės).

4.3.3. taryba yra pagrindinis sprendimų teisę turinti organas tarp suvažiavimų. Ji renkasi pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.
4.3.4 LHA taryba renka viceprezidentą iš savo narių, kuris pavaduoja LHA prezidentą šiam prašant arba negalint atlikti pareigų.
4.3.5. tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 5 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Prezidentas balsavime turi 2 balsus.
4.3.6. taryba gali:

4.3.6.1. sušaukti neeilinį LHA narių suvažiavimą,
4.3.6.2. priimti į asociaciją naujus narius, išskyrus Garbės narius,
4.3.6.6. tvarkyti asociacijos lėšas,
4.3.6.7. sudaryti sutartis asociacijos vardu,
4.3.6.8. taryboje suformuoiamos 3 darbinės sekcijos,
- gydymo ir profilaktikos
- farmacijos
- informacijos ir leidybos

4.3.7. Prezidentas gali:

4.3.7.1. atstovauti LHA visuose oficialiuose reikaluose taip pat ir už jos ribų,
4.3.7.2. pasirašyti LHA dokumentus,
4.3.7.3. pirmininkauti LHA posėdžiuose.
4.3.7.4. LHA prezidentas turi teisę sušaukti neeilinį LHA tarybos posėdį.
4.3.7.5. sušaukti neeilinį LHA suvažiavimą.
4.3.7.6. atsistatydinti dėl pateisinamų priežasčių..

4.3.8. Sekretoriaus funkcijos:

4.3.8.1. tvarkyti visą LHA korespondenciją.
4.3.8.2. laiku išsiųsti LHA nariams informaciją apie LHA veiklą,
4.3.8.3. tvarkyti visų LHA renginių, jų tarpe suvažiavimų, informaciją ir dokumentaciją,
4.3.8.4. tvarkyti LHA narių įskaitą,
4.3.8.5. vadovauįa ir atsako už samdomų darbuotoių darbą:

5. ASOCIACIJOS LĖŠOS

5.1. LHA lėšas sudaro nario mokesčiai, pajamos už leidybinę veikla, rėmėjų, nevalstybinių organizacijų, labdaros, tarptautinių visuomeninių organizacijų, dovanotos, paaukotos ir kt. teisėtai gautos lėšos.

5.2. LHA lėšos naudojamos leidybinei veiklai, samdomiems darbuotojams apmokėti, naudingų Lietuvos homeopatijai iniciatyvų rėmimui.

5.3. LHA lėšos naudojamos asociacijos tarybos sprendimu. Finansiniu dokumentus pasirašo prezidentas (jam nesant - viceprezidentas) ir iždininkas.

5.4. LHA buhalterinė apskaita tvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. LHA LIKVIDAVIMAS

6.1. LHA gali būti likviduojama suvažiavimo delegatų sprendimu 2/3 balsų dauguma.

6.2. Likvidavimo tvarką numato suvažiavimas.

6.3. Turtas ir lėšos, likusios likvidavus asociaciją, sunaudojamos jstatymo nustatyta tvarka. Visus klausimus, susijusius su asociacijos veiklos nutraukimu, tarp jų turto ir lėšų panaudojimo, sprendžia suvažiavimas įstatų numatyta tvarka.

LHA Prezidentas med. dr. A. Bagdonavičius
LHA sekretorius - L. Kazlauskienė